Rubriky
Novinky

Informace o programu Covid – Kultura III

Cílem výzvy Covid Kultura III. je poskytnout uměleckým profesím a subjektům působícím v kultuře podporu formou příspěvku. Celková alokace této jednorázové podpory činí 800 milionů Kč.

Vyhlášeno Ministerstvem kultury : dne 5.2.2021

Rozhodné období  :   1. únor 2021 až 31. březen 2021

Výše jednorázové podpory pro jednotlivého žadatele :   60.000,- Kč

Podávání žádostí : 15. února 2021 (od 10.00 hod) do 15. dubna 2021 (17.00 hod.) v systému AIS MPO:  kultura.mpo.cz.

Hodnotitel a  administrátor podaných žádostí :  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. Podrobné informace níže.

Žadatelé – fyzické osoby – jednorázové podpory:

    výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih – ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
    odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost (s výjimkou nezaopatřených dětí – studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku) a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a soustavně a dlouhodobě a současně součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit.Upozornění pro žadatele :

Místo mediánu, který byl vypočítán z prvních tří kvartálů 2020,  je třeba příjmový limit určit z čísla, které se udává vždy na začátku roku a to je průměrná měsíční mzda za rok 2020 v národním hospodářství, tj. 34.835,- Kč. Celkový příjmový limit je tak mírně navýšen. Podrobněji je stanoveno přímo ve formuláři, resp. v kalkulačce; při nejasnostech je k dispozici metodická podpora žadatelů, kterou MK ČR poskytuje (viz závěr textu).


Podmínky :

    Žadatel musí být daňovým rezidentem České republiky;
    Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP;
    Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
    Žadatel musí doložit, že je výkonným umělcem či autorem, odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury;
    Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost;
    Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem;
    U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svůj podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Podpora formou jednorázového příspěvku se nevztahuje na tyto profese a činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí atp.

Další podmínky:

    příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
    příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
     příjemce není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.


Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

Souběh této podpory je možný s ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh této podpory není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.


Text kompletní výzvy naleznete v této příloze:
MK_MPO_Covid—kultura-vyzva-c–3-1_Jednorazova-podpora_unor-duben_210205_final.pdf