Podmínky a výhody členství

Členství v OP

Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). K listopadu 2022 měla Obec překladatelů 289 členů a členek.

Přihlášku najdete zde. Uvádějte dva své umělecké překlady včetně základních bibliografických údajů (nakladatelství, rok vydání), případně odkaz na web typu Kosmas nebo Databáze knih.

Podáním žádosti o členství v OP souhlasíte s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.

Členské příspěvky na daný rok se platí od 1. 1. nejpozději do 31. 3. na bankovní účet 1014328992/5500. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo napište do zprávy pro příjemce své jméno. Můžete také využít níže uvedené QR kódy (nezapomeňte doplnit VS nebo zprávu pro příjemce).

  • roční členský příspěvek činí minimálně 1000 Kč (lze dobrovolně platit příspěvek vyšší)
  • kandidáti členství v OP, studenti do 26 let, senioři nad 65 let a lidé na rodičovské dovolené platí 500 Kč
  • členové nad 80 let členský příspěvek neplatí
  • noví členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 14 dnů od vyrozumění o přijetí do OP
1000 Kč
500 Kč

Dlužné příspěvky do roku 2021 včetně se výbor rozhodl odpustit.

Členské příspěvky jsou pro chod OP velmi důležité. Pokrývají především náklady, jež nelze hradit z grantových zdrojů. Nezaplacení členského příspěvku je podle stanov důvodem ke zrušení členství.

Děkujeme všem, kdo příspěvky řádně a včas platí!

Výhody členství

Status kandidáta

Zájemci o členství v Obci překladatelů, jimž dosud nevyšly dva překladové tituly nebo deset časopiseckých statí, se mohou stát kandidáty členství na dobu dvou let s tím, že pokud jim do dvou let nevyjdou dva překlady nebo příslušný počet časopiseckých statí, mohou po dvou letech znovu požádat výbor OP o prodloužení svého statusu kandidáta.

Kandidáti na řádné členství přispívají na činnost OP poloviční částkou. Tím získávají  právo:

  • využívat služeb poskytovaných OP včetně práva dostávat interní zpravodaj OP Zprávy, newsletter OP a interní mailovou korespondenci;
  • účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem;
  • účastnit se valné hromady.

Kandidáti nemají na valné hromadě hlasovací právo, ale mohou se na výbor OP obracet se svými podněty a dotazy. Podrobnosti ve Stanovách.