Rubriky
Novinky

Anticena Skřipec 2024 udělena

Porota Anticeny Skřipec, pracující v roce 2024 ve složení Ladislav Nagy, Tereza Prymak a Jiřina Vyorálková, se po posouzení návrhů rozhodla Anticenu Skřipec 2024 udělit nakladatelství Euromedia Group za vydání knihy Nicole Arend VAMPS: Čerstvá krev (přeložil Radek Blažek, odpovědný redaktor Boris Hokr, redakce textu Michaela Merglová, korektura Lucie Krátká, Laser / EMG, Praha, 2023). Výsledek oznámila Obec překladatelů na knižním veletrhu Svět knihy 24. 5. 2024.

Překlad vykazuje neúměrné množství chyb a nedostatků v typografii (chybná dělení, nesprávné užití mezer) a interpunkci (chybějící či přebývající čárky), časté literní chyby vzniklé pravděpodobně překlepy či přestylizováním textu (chybějící písmena, nesprávné pádové a slovesné koncovky); po stránce stylistické nacházíme v překladu časté interference angličtiny (nadužívání přivlastňovacích zájmen, nedodržování zásad časové souslednosti), rušivé opakování stejných slov těsně za sebou, pleonastická spojení (zaklonila hlavu dozadu, předklonil se dopředu, ucouvl dozadu), nedostatky v aktuálním větném členění. Po lexikální stránce v překladu ruší příliš doslovné překládání slovních spojení či neznalost české kolokace (pokoj zel čistotou, výrazně se podívala na jeho ruce, váš rozvrh začne naplno), kostrbaté překlady vět, často vycházejících z anglické syntaxe, které mohou působit až komicky (např. Někteří tu vůni dokonce zachytili sami a nastala téměř vtipná řetězová vlna rozšiřujících se nosních dírek); kombinace více nedostatků může znesnadňovat porozumění textu (Celeste si zrovna vybalovala kufry v místnosti hned u výtahů, který měl velká okna do vnitrobloku).

Zarážející množství chyb nejrůznějšího typu je nutno přičíst na vrub nejenom překladateli, ale také redaktorce a korektorce, které by neměly pustit do tisku nehotový polotovar. Nakladatel by měl věnovat dostatečnou redakční péči všem titulům, ale možná ještě více těm, které jsou určeny mladým čtenářům, neboť ti si teprve vytvářejí čtenářské návyky a jsou snáze ovlivnitelní v dobrém i špatném smyslu. Neměli by si proto zvykat na kostrbatosti, nesrozumitelnosti, pokroucené vazby, ale ani na překlepy a typografické a interpunkční chyby. Posuzovaná kniha bohužel patří právě k oblíbenému žánru YA dark academia.

Tisková zpráva

První posudek na překlad knihy Nicole Arend VAMPS: Čerstvá krev

Druhý posudek na překlad knihy Nicole Arend VAMPS: Čerstvá krev

Foto: Marie Typovská