Zpráva ze zasedání CEATL 2018

Zpráva ze zasedání Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL

Kodaň, 9.– 12. května 2018

Letos se na valné hromadě sešlo 35 zástupců z 29 asociací z 27 zemí.

Diskutovalo se zejména o reakcích na navrhovanou evropskou směrnici pro jednotný digitální trh, konkrétně na Článek 12, který velmi obecně zakládá blíže nespecifikovaný nárok nakladatelů na podíl z poplatků za užití díla. Finský kolektivní správce, organizace Sanasto, sepsala petici za odstranění Článku 12https://www.sanasto.fi/en/european-authors-petition-remove-article-12-dsm-directive/, pod níž se podepsala i Dilia.  Naopak německá VdÜ se postavila proti petici, CEATL proto nemohl k článku zaujmout jednoznačné stanovisko, pokusil se proto alespoň vyjednat s nakladateli, kteří s tímto ustanovením rovněž nejsou spokojeni, nové znění článku, všechny návrhy však zakládaly další problémy. Společně s FEP a EWS vydal alespoň prohlášení, v němž se požaduje, aby Článek 12 nenarušil stávající systém odměn za knihovní výpůjčky platný v jednotlivých státech. Tento přístup se nakonec projevil jako velmi vhodný a požadavek se promítl do výsledného návrhu znění Článku 12.

Směrnice obsahuje rovněž články, které jsou přínosem pro autory, konkrétně Články 14, 15, 16, podle nichž mají mít autoři nárok na spravedlivou odměnu a na informace o prodeji a využití svých děl /u nás § 49 (4,5) AZ/. Autor by měl podle nich mít rovněž právo dodatečně požadovat zvýšení odměny, pokud je původně stanový honorář neúměrně nízký v porovnání s komerčním úspěchem díla /stanovuje i § 49 (6) Autorského zákona/. Státy dále mají zřídit mechanismy pro řešení sporů v případě netransparentnosti komerčního využití díla a uplatňování práva na dodatečnou odměnu podle Článku 15. Do konečného návrhu směrnice se naopak nedostal požadavek nakladatelů, aby se výše zmíněné články nevztahovaly na smlouvy s jednorázovými honoráři. Členské státy mají rovněž zajistit, že taková řízení mohou na žádost autora či skupiny autorů iniciovat organizace, které je sdružují a zastupují. O směrnici se hlasovalo 20. června a předkládané znění bylo podle nejaktuálnějšího vyjádření prezidenta CEATLu Morteny Visbyho pro autory a tedy pro překladatele nad očekávání příznivý a posílí jejich právní pozici. Zdá se tedy, že lobování zastřešující organizace bylo úspěšné.

Pracovní skupina pro autorská práva připraví seznam bodů, na něž bychom si při implementaci směrnice do našeho zákona měli dát pozor. Celou problematiku v našem kontextu by nám jistě nejlépe vysvětlil JUDr. Srstka, abychom mohli případné úpravy legislativy náležitě připomínkovat společně s Dilia a se Svazem knihkupců a nakladatelů.

V Kodani se podařilo se schválit slibovaná doporučení k náplni vyvážených smluv.  Odkaz na anglické znění se objevil na Facebooku OP (https://www.ceatl.eu/ceatl-publishes-guidelines-for-fair-contracts), měli bychom je přeložit a vyvěsit na stránky.

Připravují se doporučení, jakým způsobem oživit chod asociací, která vycházejí z loňské analýzy silných a slabých stránek (z níž může OP stále čerpat inspiraci).

V letošní burze dobrých nápadů na toto téma se mluvilo například o mentorství v případě malých jazyků, z něhož mohou vzájemně čerpat starší i začínající překladatelé; seminářích asertivity; akci přiveďte známého; rozšíření řad o titulkáře; pravidelných setkáváních v různých městech; veřejných čteních s komentářem k práci na překladu; právním poradenství;  vtipné veřejné „skupinové terapii překladatelů“; oslovování nadaných překladatelů přímo na univerzitě; překladatelských kláních; sérii krátkých videí, v nichž překladatelé mluví o tom, proč jsou členy asociace; společných vycházkách; aktivním oslovování nominovaných na ceny; slevě na daních pro členy či u konkrétního právního poradce; čtení v nemocnicích pro dlouhodobě nemocné; zvaní nečlenů na akce; zvýšení členských příspěvků, za něž pak lze členům nabízet více; seminářích o praktických stránkách profese; různých konferencích atd.

CEATL získal příspěvek 7.000 Euro od norské organizace KOPINOR na pokrytí ubytování pro zástupce z chudších asociací a na pravidelná setkávání pracovních skupin. Z letošních debat o jejich podobě, složení a náplni totiž vyplynulo, že důležitější než odměna za práci je možnost setkat se alespoň jednou ročně mezi zasedáními a provádět ji společně.

Podepsalo se Memorandum o porozumění s Mezinárodní federací překladatelů FIT, kterou v našich řadách zastupuje přímo její prezident Kevin Quirk.

Členové výboru reprezentovali CEATL na konferencích IAF a EWC či v EP, rovněž se podařilo dostat CEATL na neformální seznam organizací, s nimiž se v Bruselu konzultují návrhy pro oblast kultury, reagovali jsme na veřejné konzultace k podobě dotačních programů pro období 2020-27.

CEATL navázal užší vztahy se sítí překladatelských domů RECIT, jejíž prezident Jörn Campreleng přijel na letošní zasedání a přislíbil spolupráci na chystaném projektu s cílem podpořit profesní přípravu, mobilitu a výměnu zkušeností překladatelů literatury psané v méně rozšířených jazycích, aby se stali jejími sebevědomými velvyslanci. Ze spolupráce zúčastněných institucí, literárních center, asociací i jednotlivců by měl vzejít efektivní praktický model pro průběh takové přípravy založené na vzdělávacím rámci Petra-E. Nově ustanovená síť Petra-E Network /https://petra-education.eu/network, jejímž členem je i CEATL, bude dalším přidruženým partnerem

Projekt má spočívat na třech pilířích:

  • rezidenčních seminářích a dílnách ve výchozích jazycích a zemích, které budou organizovat příslušná literární centra
  • přednáškách, seminářích a speed-datingu v cílových jazycích a zemích
  • portálu s anotacemi a ukázkami překladů do angličtiny, španělštiny, francouzštiny či němčiny, podle nichž se mohou orientovat i redaktoři z nejrůznějších zemí, který by byl zároveň virtuálním prostorem pro sdílení zkušeností a doporučení mezi překladateli v jazykových skupinách.

Valná hromada se usnesla, že připravovaný projekt se prozatím rozjede v pilotní fázi z vlastních a místních zdrojů a s plánovaným podáním žádosti o finanční podporu se počká na příští výzvu EK. Do té doby se jeho obrysy dále upřesní. O to se snažíme i účastí na kurzu pro žadatele v Kanceláři Kreativní Evropa, kde stávající koncepce získala velmi pozitivní odezvu. Výbor CEATL projekt konzultoval v pražské KKE už v dubnu, kdy během zdejšího jednání proběhla i schůzka s Českým literárním centrem, které je pilotním partnerem projektu. Zapojí se rovněž Katalánsko, Island, Litva, Bulharsko, o zkušenosti s pořádáním podobných seminářů se podělí Slovinsko, Rumunsko, Norsko, Nizozemsko a další země.

Velmi diskutovaným tématem byla i stále nedokončená návazná studie o pracovních podmínkách překladatelů. Zasedání se usneslo, že skupina v novém složení s potřebnými odbornými znalostmi pro zpracování shromážděných dat materiál dále utřídí pomocí novějších postupů, zaktualizuje formou dílčích dotazů, připraví jednotlivé kapitoly a vhodnou formu zveřejnění získaných údajů.

Na žádost zástupce z Katalánska připraví CEATL vzorové dopisy a strategii pro reakce na porušování lidských práv, které se týká literárních překladatelů.

Dánští hostitelé přichystali odpolední program pro veřejnost s několika prezentacemi z různých sfér literárního překladu či titulkování, encyklopedii literárních překladatelů v Dánsku a Norsku, internetovém portálu literárního překladu, překladatelských domech, výuce literárního překladu na různých školách, grantové podpoře a lobbyingu.

Večer pak na společné shakespearovské video navázal rozhovor s Nielsem Brunsem, překladatelem  díla WS, který se natáčel pro rozhlas. https://www.ceatl.eu/public-event-during-ceatls-agm-boundaries-in-literary-translation-11-may-2018-kopenhagen.

Příští rok pořádá zasedání britská asociace TA, která pro něj vybrala Norwich. 

Kateřina Klabanová, zástupkyně OP v CEATL a členka výboru CEATL                                                                     

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.