Tvůrčí stipendium Hany Žantovské

Posláním Stipendia Hany Žantovské je podpořit vydávání básnických překladů do češtiny. Podmínkou pro uchazeče je uzavřená licenční smlouva na překlad libovolného básnického díla. Stipendium se uděluje z nadačního daru Ireny Murray-Žantovské a Michaela Žantovského a nese jméno jejich matky, překladatelky Hany Žantovské. Stipendium je udělováno Obcí překladatelů nenárokově od roku 2005.

Hana Žantovská (1921–2004), překladatelka z angličtiny a němčiny, básnířka a spisovatelka. V jejím rozsáhlém překladatelském díle zaujímají nejvýznamnější místo básnické překlady George G. Byrona, Johna Keatse, Johna Donna, Elizabeth Barrett-Browningové, Roberta Frosta či Franze Werfela. Přeložila rovněž zásadní romány Grahama Greena, Toni Morrisonové nebo Johna Fowlese a korespondenci Franze Kafky.

Základní informace

Statut soutěže o stipendium Hany Žantovské

Pravidla soutěže o stipendium

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O STIPENDIUM NA PŘEKLAD BÁSNICKÉHO DÍLA DO ČEŠTINY

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Obec překladatelů, občanské sdružení, se sídlem Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (dále jen „vyhlašovatel“). Tvůrčí stipendium poskytnou vyhlašovateli PhDr. Irena Murray-Žantovská a PhDr. Michael Žantovský, dcera a syn překladatelky Hany Žantovské.

2. UZÁVĚRKA

Soutěž probíhá každoročně na území České republiky s termínem doručení žádostí do 15. 8. 

3. ZPŮSOBILOST PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které:

a) nejpozději do uzávěrky vytvořily nebo započaly vytvářet samostatně překlad díla básnického dle svého výběru vyjádřeného v původním cizím jazyce do češtiny (dále jen ,,dílo“), které ještě nebylo oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti a které bude poprvé oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti nakladatelem na základě licenční smlouvy podle pís. f);

b) jsou spoluautory a nejpozději do uzávěrky soutěže vytvořily nebo započaly vytvářet v tvůrčí spolupráci dílo;

c) do stanoveného termínu doručí na adresu Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 řádně vyplněnou ,,Žádost o stipendium“; formulář této žádosti je možné získat na www.obecprekladatelu.cz nebo na adrese Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

d) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ukázku vytvořeného nebo doposud vytvářeného díla v rozsahu nejméně 200 veršů;

e) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP básnické dílo vyjádřené v původním cizím jazyce, které překládá do češtiny;

f) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ověřenou kopii licenční smlouvy nakladatelské, kterou uzavřely s nakladatelem, jenž se zavázal, že užije dílo rozmnožováním a rozšiřováním v knižní podobě na svůj účet a odpovědnost a že zahájí povinné rozšiřování rozmnoženin nejpozději do 31. 12. následujícího roku;

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou členy odborné komise, jež žádosti o stipendium posuzuje.

4. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ TVŮRČÍHO STIPENDIA HANY ŽANTOVSKÉ (DÁLE JEN ,,SMLOUVA“), PODMÍNKY UČINĚNÍ NÁVRHU SMLOUVY

Po uzávěrce pro podání žádosti statutární orgán vyhlašovatele, výbor Obce překladatelů (dále jen ,,výbor“), jmenuje neprodleně dle svého uvážení členy odborné komise. Odborná komise zváží žádosti o stipendium včetně příloh podle bodu 3 pís. d), e) a f) a posoudí způsobilost osob pro účast v soutěži. Zcela dle svého uvážení s přihlédnutím k umělecké kvalitě díla doporučí odborná komise výboru z osob způsobilých pro účast v soutěži účastníka soutěže nebo účastníky soutěže, jsou-li spoluautory díla, dojde-li k závěru, že je/jsou dle jejího uvážení nejlepšími kandidáty pro učinění návrhu na uzavření smlouvy ze strany vyhlašovatele. O učinění návrhu smlouvy rozhoduje zcela dle svého uvážení výbor. Výbor rozhodne o učinění návrhu smlouvy pouze vůči jednomu účastníku soutěže nebo vůči více účastníkům soutěže, jsou-li spoluautory díla a kteří budou ze smlouvy zavázány společně a nerozdílně, bude-li uzavřena. Výbor je oprávněn opakovaně požádat odbornou komisi o doporučení jiného účastníka soutěže či jiných účastníků soutěže, jsou-li spoluautory díla. Výbor je oprávněn rozhodnout, že návrh na uzavření smlouvy nebude učiněn vůči žádnému účastníku soutěže ani žádným účastníkům soutěže, již jsou spoluautory díla. Vyjde-li dodatečně najevo, dříve než byl učiněn návrh na uzavření smlouvy, že zvolený účastník soutěže či účastníci soutěže nejsou způsobilí pro účast v soutěži, návrh smlouvy jí učiněn nebude. Odmítne-li zvolený účastník soutěže či účastníci soutěže, jsou-li spoluautory díla, přijmout návrh smlouvy, výbor je oprávněn zvolit jiného účastníka soutěže nebo jiné účastníky soutěže, jež jsou spoluautory díla, pro učinění návrhu na uzavření smlouvy.

Vítěz soutěže bude vyhlášen u příležitosti předání  Ceny Josefa Jungmanna, není-li rozhodnuto výborem jinak.

Udělením stipendia není nijak dotčen nárok vítězného účastníka soutěže / více účastníků soutěže na autorskou odměnu ve výši stanovené licenční smlouvou nakladatelskou, kterou uzavřel s příslušným nakladatelem.

Znění návrhu smlouvy je možno získat na adrese Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

5. PRÁVA A POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Žádost o stipendium Hany Žantovské

Jak se zúčastnit

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které:

a) nejpozději do uzávěrky vytvořily nebo započaly vytvářet samostatně překlad díla básnického dle svého výběru vyjádřeného v původním cizím jazyce do češtiny (dále jen ,,dílo“), které ještě nebylo oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti a které bude poprvé oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti nakladatelem na základě licenční smlouvy podle pís. f);

b) jsou spoluautory a nejpozději do uzávěrky soutěže vytvořily nebo započaly vytvářet v tvůrčí spolupráci dílo;

c) do stanoveného termínu doručí na adresu Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 řádně vyplněnou ,,Žádost o stipendium“; formulář této žádosti je možné získat na www.obecprekladatelu.cz nebo na adrese Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

d) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ukázku vytvořeného nebo doposud vytvářeného díla v rozsahu nejméně 200 veršů;

e) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP básnické dílo vyjádřené v původním cizím jazyce, které překládá do češtiny;

f) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ověřenou kopii licenční smlouvy nakladatelské, kterou uzavřely s nakladatelem, jenž se zavázal, že užije dílo rozmnožováním a rozšiřováním v knižní podobě na svůj účet a odpovědnost a že zahájí povinné rozšiřování rozmnoženin nejpozději do 31. 12. následujícího roku;

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou členy odborné komise, jež žádosti o stipendium posuzuje.

Žádost o stipendium Hany Žantovské

Přehled oceněných

Jana Pokojová na nový překlad sbírky Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství chilského básníka Pabla Nerudy; vyjde v nakladatelství Dybbuk

Michaela Jacobsenová na překlad výboru z lyrické poezie rakouské básnířky Christine Lavantové, který pod názvem Zkouška ohněm vydá nakladatelství Opus

Jana Kitzlerová a Vojtěch Frank na překlad básnické poémy Vladimira Majakovského Pátá internacionála; vyjde v nakladatelství Academia pod názvem POEMY Svazek II.

Jiří Měsíc, který pro nakladatelství Protimluv připravil antologii z díla kanadského básníka Johna Passe s názvem Větrná zvonkohra

Robert Roreitner na překlad  Pindarových Pýthijských zpěvů z klasické řečtiny (vydá Academia)

Vít Pokorný na antologii španělských básníků Generace 27

Daniel Soukup na překlad sbírky básní Lidský řetěz irského autora Seamuse Heanyho

Michaela Jacobsenová na překlad básní Ingeborg Bachmannové, které pod názvem Čára života vydá nakl. Opus

Jiří Pelán na překlad výboru z barokní poezie, který po názvem Hvězda v noci, duha ve dne vydá nakl. Opus

Michael Alexa na překlad básní polského autora Adama Zagajewského

Helena Honcoopová na práci na antologii japonské poezie 16. století, která ponese název Kniha vějířů

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského nebylo uděleno.

Daniela Theinová na překlad poezie irské básnířky Vony Groarke

Petr Motýl na připravovanou antologii Prokletí básníci v Polsku 2.pol. 20. století

Stipendium Hany Žantovské z nadačního daru paní Ireny Murray-Žantovské a pana Michaela Žantovského nebylo uděleno.

Alice Kraemerová na překlad japonské poezie „renga“ (tzv. řetězová poezie japonské renesance) Dravý jestřáb si načechral peří, Dokořán (2008)

Veronika Revická na překlad knihy veršů Louise Glückové Divoký kosatec (Opus)

Radek Malý na překlad antologie poezie německého expresionismu Držíce v drzých držkách cigarety (vydá BB/art)

Petr Onufer na výbor z díla amerického básníka Richarda Wilbura