Zpráva ze zasedání CEATL 2019

Zpráva ze zasedání Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL

Norwich, 8.– 11. května 2019

Na půdě Národního literárního centra https://nationalcentreforwriting.org.uk/ se sešlo 40 zástupců z 28 asociací z 26 zemí. Současný počet členů je 32. Zasedání bylo volební a staronový výbor má nyní šest členů: v čele zůstává Morten Visby z Dánska, který za CEATL jedná z pozice předsedy, společně s Larou Hölbling Matković z Chorvatska, pod niž spadají interní záležitosti, za finance nadále zodpovídá Shaun Whiteside z Velké Británie, novou sekretářkou výboru je Valérie le Plouhinec z Francie, setrval v něm Bjørn Herrman z Norska coby místopředseda a řady rozšířil Miquel Cabal Guarro z katalánské asociace, odkud má zkušenosti s kulturním managementem, rovněž ve funkci místopředsedy.

Velmi potěšující zprávou je definitivní schválení evropské směrnice o autorském právu v digitálním prostoru http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_CS.html, do jejíhož znění se také díky čtyřletému úsilí Mortena Visbyho podařilo prosadit velmi výhodné podmínky pro autory potažmo literární překladatele (viz Hlava IV, kapitola 3, a oddíly 72-81 z postoje EP k přijetí směrnice tamtéž). 

Vloni avizovaná doporučení, jakým způsobem oživit chod asociací, která vycházela z předloňské analýzy silných a slabých stránek , nabyla konkrétní podobu blogu, v němž se budou snadno hledat jednotlivé problémy a konkrétní návrhy i inspirativní příklady, pracovní skupina ho ale ještě chce obohatit o další materiál, než blog umístí na stránky CEATLu.

Studie pracovních podmínek byla v lednu dokončena, bohužel je dnes už rovněž nepříliš aktuální, a proto zůstává pouze ve formě pracovního materiálu na interních stránkách a je k dispozici asociacím. Skupina připravuje návazný a jednodušší dotazník, tentokrát díky moderním nástrojům ve snadno doplnitelné a kompatibilní formě. Mandátem pro výbor je rozhodnout s pracovní skupinou o finální podobě studie.

Rovněž představy o projektu na podporu literatury psané v méně rozšířených jazycích prostřednictvím profesní přípravy překladatelů doznaly jistých změn oproti představě z Kodaně http://www.obecprekladatelu.cz/zprava-ze-zasedani-ceatl-v-2018.htm. Model ideální systematické profesní přípravy sestávající ze seminářů ve výchozí i cílové zemi (přehled o zdrojovém i cílovém trhu a grantech, jednání s nakladateli, smluvní náležitosti, propagace v jednotlivých médiích, mentoring atd.) se objeví na webových stránkách spolu s mapou existujících rezidenčních programů a s doporučeními k systematické práci se čtenáři i k propagaci překladových titulů včetně příkladů osvědčené a inspirativní praxe z celé Evropy, to vše pod jednotícím logem. Taková doporučení mohou pomoci asociacím i literárním centrům či nakladatelům při přípravě koncepce nebo žádostech o granty, pro něž může být CEATL případným přidruženým partnerem. V Katalánsku proběhl pilotní seminář z tamních zdrojů a ČLC s dalšími partnery nyní zvažuje podání žádosti o grant na pravidelný program pro překladatele z češtiny a dalších malých jazyků.

Novinkou je první číslo časopisu Counterpoint https://www.ceatl.eu/ceatls-e-zine-counterpoint, který by měl dvakrát ročně přinášet nejrůznější postřehy k dění ve světě literárního překladu a věnovat se jeho tvůrcům, a to v anglické i francouzské verzi. Trojice autorek dostala od delegátů seznam adres literárních, nakladatelských a kulturních institucí, další číslo přijde těm, kdo se přihlásí k jeho odběru.

Morten Visby představil návrh charty práv překladatelů, která odsuzuje jak porušování lidských práv překladatelů ve válečných oblastech či totalitních režimech, jakým bylo například věznění našich kolegů v Turecku, tak jakékoliv omezování svobody slova a cenzuru volby titulů nebo jejich obsahu, dále zdůrazňuje nezpochybnitelnost autorských práv k překladu či samozřejmost takových smluvních ustanovení, která neumožňují činit literární překladatele zodpovědnými za obsah předlohy ani názory v ní vyjádřené nebo je jakkoliv osočovat za nevhodnost zvolených výrazů v případě adekvátního převodu stylistických kvalit originálu. Uvádí se v ní rovněž, že případné formy adaptace musejí být jasně stanoveny při zadávání překladu a že nezbytnou součástí smluv má být překladatelova autorizace finální podoby textu. Apeluje rovněž na vládní instituce zodpovědné za kulturu, aby vytvářely takové podmínky, které literárním překladatelům coby tvůrčím nositelům kulturní rozmanitosti zajistí důstojný život a podpoří hodnotnou překladovou literaturu, aby na knižním trhu mohla konkurovat komerčním titulům.  Návrh v anglickém znění je k připomínkování.

I letos došlo na burzu inspirací z jednotlivých zemí a tradiční kulaté stoly se věnovaly oživení chodu asociací jak po stránce náboru nových členů a jejich aktivace v obci, zlepšení viditelnosti překladatelů a obce, získávání finančních prostředků, vytváření programu, celoživotního vzdělávání či komunikace s nakladateli.

CEATL navázal užší spolupráci s knižním veletrhem v Bologni, v rámci níž se zaměří na mapování podmínek překladatelů pro děti a mládež, které jsou v některých zemích ještě horší než u překladatelů beletrie. Koordinace těchto snah je druhým mandátem pro výbor. 

Na podnět Pétera Inkeie z The Budapest Observatory se výbor obrátil na komisaře pro kulturu Tibora Navracsicse s apelem, aby se součástí modelu Ceny EU za literaturu stal kvalitní překlad všech nominovaných děl do některého z velkých jazyků.

V neposlední řadě se nabízí možnost zlepšit postavení literárních překladatelů v návaznosti na nedávné usnesení Rady Evropy, podle nějž jsou svobodná povolání v oblasti kultury oprávněna ke kolektivnímu vyjednávání, doporučeným tarifům atd. CEATL spojil pro lobování v této věci síly s Evropskou federací novinářů.

Výbor se rovněž zaměřil na rozšiřování našich řad a podporu asociací v nesnázích, oslovil řecké asociace a napomáhá snahám o vznik asociace na Ukrajině. Poslední schůzka výboru se konala v Bukurešti ve snaze pomoci nedávno vzniklému uskupení překladatelů Artlit a aktivovat bývalého člena pod hlavičkou spisovatelů WUR.

Součástí zasedání byla i debata věnovaná vzdělávání a zviditelnění překladatelů, které se zúčastnil Daniel Hahn, Duncan Large z BCLT a Petry-E, naši hostitelé z NCW a zástupkyně z TA a SA. Na univerzitní půdě UEA se uskutečnil kulatý stůl s překladateli W. G. Sebalda, zakladatele zdejšího Britského centra literárního překladu BCLT, mezi nimiž byl i Radovan Charvát.

Příští zasedání se s největší pravděpodobností bude konat v Bruselu.

Předáním funkce sekretářky výboru zároveň končím jako delegátka OP. O nasbírané zkušenosti se ráda podělím nejen se svými nástupci.                                                

Kateřina Klabanová

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.