Zpráva ze zasedání CEATL 2016

Zpráva z výročního zasedání Evropské rady asociací literárních překladatelů (CEATL) v Barceloně 1. – 4. 6. 2016

Počátkem června se opět sešly sesterské asociace z celé Evropy, aby společně řešily, jak se postavit k dění na evropské scéně, které se dotýká literárních překladatelů, jako např. k přípravě nepříznivých změn v autorském právu, snahám o sjednocení legislativy, které by narušilo těžce vydobyté úpravy, díky nimž je výkon našeho povolání v jednotlivých zemích finančně udržitelný, či k nástupu koncernu Amazon na evropský knižní trh atd. CEATL dále jedná s ostatními nadnárodními uskupeními a zastupuje překladatele v nejrůznějších platformách z oblasti kultury. S nově přibyvšími členy Makedonií a Rumunskem sdružuje CEATL 36 asociací z 30 zemí.

Tento rok se zasedání věnovalo především výměně zkušeností a zajímavých nápadů a hledání možných cest pro zatraktivnění asociací, které ztrácejí hybnou sílu. Každý zástupce měl vypracovat analýzu silných a slabých stránek své organizace, načrtnout příležitosti ke zlepšení její práce a náplně, zohlednit možná úskalí. Připravené materiály se porovnávaly v rámci kulatého stolu a v brzké době se dále zpracují do přehledu, z nějž budeme moci čerpat. Také výroční zprávy jednotlivých asociací představují cenný a nepřeberný zdroj inspirace. Při této příležitosti prosíme o pomoc kohokoliv z našich členů, kdo by se rád aktivně podílel na dalším směřování OP.

Letošním konkrétním výstupem mezinárodní spolupráce je rámcový vzdělávací program pro přípravu literárních překladatelů PETRA-E, na němž se za CEATL podílela pracovní skupina pro vzdělání spolu se sedmi partnerskými organizacemi /BCLT (Norwich), Deutscher Übersetzerfonds (Berlín), ELTE (Budapešť), FUSP (Misano), KU Leuven, Nederlandse Taalunie (Haag) a Universiteit Utrecht/ a dalšími institucemi, například Evropskou sítí center literárního překladu RECIT či Evropskou federací národních jazykových institutů (EFNIL). Díky finanční podpoře EU (Erasmus+) vzniklo prozatím sedm jazykových verzí rámcového vzdělávacího programu, který by se mohl stát vodítkem pro nejrůznější instituce nabízející vzdělání pro literární překladatele, ať už na poli akademickém či neakademickém. PETRA-E je velmi přehledně uspořádána do tabulky podle jednotlivých schopností, které by měl literární překladatel obsáhnout, a podle úrovně jejich zvládnutí. Může tak zároveň sloužit i jako měřítko pokročilosti literárního překladatele či průvodce samostudiem a celoživotním vzděláváním. Více na http://petra-educationframework.eu/. OP na něm může založit jak náplň nabízených kurzů literárního překladu, tak především přípravu nejrůznějších seminářů, konferencí či dílen pro začínající i zkušenější překladatele, v nichž by měla pokrýt zejména praktické profesní stránky: spolupráci s redaktorem, jednání s nakladatelem, náležitosti licenční smlouvy, povědomí o autorském právu, etický kodex překladatele, přehled o dostupných grantech a stipendiích, využívání nejrůznějších elektronických nástrojů a internetových fór, výhody členství v profesní organizaci, na co si dát pozor coby OSVČ, co obnáší práce redaktora, jak reflektovat své či cizí překlady, jak vystupovat v médiích, atd.

Pracovní skupina zaměřená na autorská práva představila připravovaný soupis doporučení pro vyváženou licenční smlouvu, jehož oficiální verzi budeme mít brzy k dispozici.

Do podzimu by také měla být dokončena následná studie o pracovních podmínkách literárních překladatelů v Evropě.

                                                                                              Kateřina Klabanová

                                                                                              zástupkyně OP v CEATL

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.