Obecné informace

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Členem Obce se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). V současné době má Obec překladatelů 340 členů a členek.

Obec překladatelů je členem CEATL (Evropské rady asociací literárních překladatelů) a oficiálním partnerem Střediska UNESCO pro podporu a výměnu literárního překladu.

Obec překladatelů soustavně sleduje překladovou literaturu vydávanou v České republice a každoročně - ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Nadací Český literární fond - uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a několik tvůrčích odměn za další vynikající překlady. Cena se uděluje ke Dni překladatelů, který připadá na 30. září.

Za nejhorší překlad uplynulého pětiletého období uděluje Obec překladatelů Anticenu Skřipec, kterou tradičně vyhlašuje na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy.

Pro mladé a začínající překladatele pořádá Obec každoročně Překladatelskou soutěž Jiřího Levého a organizuje semináře, dílny a poradny.

Výroční překladatelské konference, tematicky zaměřené na různé jazykové oblasti nebo literární žánry, probíhají buď v rámci knižního veletrhu, nebo v podzimním období.

Hexalog aneb kodex dobré praxe

Šest doporučení Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL o  "fair play" při vydávání literárních překladů. Tyto zásady byly přijaty valnou hromadou členských asociací včetně Obce překladatelů 14. května 2011 v Praze. Originální verze "šestera" naleznete v angličtině a ve francouzšině na stránkách CEATL .


1. Licence (poskytnutí práv)
Licence na užití přeloženého díla musí být časově omezena na dobu maximálně pěti let a vztahují se na ni i omezení licenčních práv k původnímu dílu. Každé poskytnuté právo musí být uvedeno ve smlouvě zvlášť.
2. Odměna
Odměna za dílo vytvořené na zakázku musí být spravedlivá, tak aby překladateli umožnila důstojný život a zajištění vysoké literární kvality překladu.
3. Vyplacení odměny
Při podpisu smlouvy překladatel obdrží zálohu ve výši nejméně jedné třetiny celkové odměny. Zbytek honoráře bude vyplacen nejpozději po odevzdání rukopisu.
4. Povinnost vydání
Nakladatel vydá překlad ve lhůtě stanovené ve smlouvě, nejpozději do dvou let po odevzdání rukopisu.
5. Podíl na zisku
Překladatel obdrží spravedlivý podíl ze zisku za veškerá užití jeho práce, a to již od prvního výtisku/rozmnoženiny.
6. Jméno překladatele
Překladatel jako autor překladu bude vždy zmiňován spolu se jménem autora původního díla.

Představujeme

Alici Hyrmanovou McElveen

Alici Hyrmanovou McElveen

Vítězkou Magnesie Litery 2017 za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad knihy irské autorky Sary Baumeové (1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon, redigoval ji Jan Zelenka. Srdečně blahopřejeme.