Obecné informace

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). V současné době má Obec překladatelů 280 členů a členek.

Členský příspěvek činí aktuálně 700 Kč ročně (překladatelé v aktivním věku) či 350 Kč (důchodci), členové nad 80 let povinnost platit členské příspěvky nemají.

Obec překladatelů je členem CEATL (Evropské rady asociací literárních překladatelů), kde má svého zástupce.

Obec překladatelů soustavně sleduje překladovou literaturu vydávanou v České republice a každoročně - ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, Státním fondem kultury ČR či Ministerstvem kultury ČR a Nadací Český literární fond - uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a několik tvůrčích odměn za další vynikající překlady. Cena se uděluje ke Dni překladatelů, který připadá na 30. září.

Za nejhorší překlad uplynulého pětiletého období uděluje Obec překladatelů Anticenu Skřipec, kterou tradičně vyhlašuje na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy.

Pro mladé a začínající překladatele pořádá OP každoročně Překladatelskou soutěž Jiřího Levého a organizuje semináře, dílny a poradny.

Výroční překladatelské konference, tematicky zaměřené na různé jazykové oblasti nebo literární žánry, probíhají buď v rámci knižního veletrhu, nebo v podzimním období.

Hexalog aneb kodex dobré praxe

Šest doporučení Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL o  "fair play" při vydávání literárních překladů. Tyto zásady byly přijaty valnou hromadou členských asociací včetně Obce překladatelů 14. května 2011 v Praze. Originální verze "šestera" naleznete v angličtině a ve francouzštině na stránkách CEATL .


1. Licence (poskytnutí práv)
Licence na užití přeloženého díla musí být časově omezena na dobu maximálně pěti let a vztahují se na ni i omezení licenčních práv k původnímu dílu. Každé poskytnuté právo musí být uvedeno ve smlouvě zvlášť.
2. Odměna
Odměna za dílo vytvořené na zakázku musí být spravedlivá, tak aby překladateli umožnila důstojný život a zajištění vysoké literární kvality překladu.
3. Vyplacení odměny
Při podpisu smlouvy překladatel obdrží zálohu ve výši nejméně jedné třetiny celkové odměny. Zbytek honoráře bude vyplacen nejpozději po odevzdání rukopisu.
4. Povinnost vydání
Nakladatel vydá překlad ve lhůtě stanovené ve smlouvě, nejpozději do dvou let po odevzdání rukopisu.
5. Podíl na zisku
Překladatel obdrží spravedlivý podíl ze zisku za veškerá užití jeho práce, a to již od prvního výtisku/rozmnoženiny.
6. Jméno překladatele
Překladatel jako autor překladu bude vždy zmiňován spolu se jménem autora původního díla.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Slavnostní vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku se uskutečnilo v úterý 2. října 2018 v prostorách pražského Goethe-Institutu. Získal ji Šimon Pellar za nový překlad Bílé velryby od Hermana Melvilla.