Stanovy Obce překladatelů, z. s.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Obec překladatelů, z. s., je dobrovolné sdružení překladatelů krásné literatury (prózy, poezie, dramatických textů), teoretiků, kritiků a historiků, zabývajících se soustavně překladem.
 2. Název organizace je Obec překladatelů, z. s. (dále jen OP).
 3. Sídlem OP je Praha, Česká republika.
 4. OP je právnická osoba s právní formou zapsaného spolku.
 5. Statutárním orgánem OP je výbor.
 6. Jménem statutárního orgánu jedná samostatně předseda nebo místopředseda, popř. jiný člen pověřený výborem OP.

II. Poslání a účel OP

Posláním OP je hájit práva a prosazovat profesní zájmy členů i kandidátů OP a dbát o úroveň a prestiž překladu v české kultuře.

 • Účelem OP je:
 • a) hájit profesní zájmy překladatelů
 • b) organizovat a podporovat setkávání překladatelů a výměnu zkušeností
 • c) pořádat aktivity podporující profesní rozvoj překladatelů i povědomí o překladatelské práci a jejím významu
 • d) vyvíjet publikační činnost
 • e) navazovat spolupráci s dalšími tvůrčími organizacemi
 • f) navazovat a udržovat styky se zahraničními partnery.

III. Členství

 1. Řádné členství v OP je individuální a dobrovolné.
 2. Členem OP se může stát každý plnoletý český občan nebo cizí státní příslušník, který překládá do češtiny nebo z češtiny a který zveřejnil alespoň dva beletristické překladové tituly nebo dramatické texty nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, tzn. zveřejnil alespoň dvě práce knižně nebo deset statí časopisecky, a který podal výboru OP přihlášku k členství v OP.
 3. Překladatelé, kteří zveřejnili jen beletristické časopisecké překlady nebo jen jeden beletristický titul, se mohou stát kandidáty na členství.
 4. O přijetí za člena nebo kandidáta OP rozhoduje na základě přihlášky výbor OP prostou většinou hlasů.
 5. Členství vzniká rozhodnutím výboru OP o přijetí za člena za předpokladu, že uchazeč o členství ve stanovené lhůtě zaplatil členský příspěvek. Pokud uchazeč o členství, ani po opakované výzvě, ve stanovené lhůtě nezaplatil členský příspěvek, rozhodnutí výboru OP o přijetí za člena automaticky zaniká dnem bezprostředně následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení členského příspěvku.
 6. Členství zaniká:
  a) doručením písemného prohlášení člena OP o ukončení členství výboru OP. Pokud v písemném prohlášení není uvedeno konkrétní datum, k němuž dosavadní člen ukončuje své členství v OP, zaniká členství dnem bezprostředně následujícím po datu doručení písemného prohlášení výboru OP. Písemná forma prohlášení člena OP o ukončení členství je dodržena, pokud člen toto své prohlášení zašle výboru OP (i) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na e-mailovou adresu výboru OP uvedenou na webových stránkách OP, nebo (ii) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu OP uvedenou na webových stránkách OP;
  b) nezaplacením členského příspěvku, byl-li člen na tento následek předem písemně upozorněn a byla-li mu současně s tím výborem OP zaslána písemná výzva a stanovena dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku v délce alespoň 30 dnů. Písemná forma výzvy k zaplacení členských příspěvků a upozornění na zánik členství je dodržena, pokud výbor OP odešle upozornění a výzvu (i) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na e-mailovou adresu, kterou člen oznámil OP, nebo (ii) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště člena OP, kterou člen oznámil OP;
  c) vyloučením, o kterém rozhoduje výbor OP. Člen může být vyloučen pro závažné či opětovné porušení stanov OP, porušení právních předpisů či stanov OP, kterým bylo poškozeno dobré jméno OP, zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy o ochraně práva autorského, či pro jakýkoli úmyslný trestný čin. Rozhodnutí o vyloučení je členovi oznámeno písemně včetně důvodu vyloučení. Písemná forma oznámení rozhodnutí o vyloučení je dodržena, pokud výbor OP odešle rozhodnutí (i) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na e-mailovou adresu, kterou člen oznámil OP, nebo (ii) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště člena OP, kterou člen oznámil OP. Členství v OP zaniká třicátým dnem po doručení rozhodnutí členovi. Člen se může do třiceti dnů od doručení oznámení odvolat písemně prostřednictvím výboru OP k valné hromadě. Členství v tom případě zaniká dnem rozhodnutí valné hromady, pokud tato potvrdí rozhodnutí výboru OP o vyloučení;
  d) úmrtím člena.
  e) zánikem OP.
 7. Výbor OP může rozhodnout o udělení čestného členství jednotlivci nebo organizaci. Čestné členství může být uděleno i cizím státním příslušníkům a organizacím.
 8. Podáním přihlášky uděluje uchazeč o členství, resp. člen OP souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro řádné naplňování poslání a účelu OP. Výbor OP vede elektronicky neveřejný seznam členů, v němž zaznamenává osobní údaje členů nutné pro řádné naplňování poslání a účelu OP. Změny osobních údajů v tomto seznamu provádí OP na žádost člena. Na žádost bývalého člena vymaže OP veškeré kontaktní údaje vztahující se k jeho osobě.

IV. Práva a povinnosti členů a kandidátů

Řádný člen má právo:
a) účastnit se aktivit OP a být o těchto aktivitách informován
b) účastnit se valné hromady s právem hlasovacím
c) volit a být volen do všech orgánů OP
d) obracet se s návrhy, dotazy a stížnostmi na orgány OP
e) využívat služeb poskytovaných OP a požívat dalších výhod vyplývajících z členství
f) účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem

Kandidát má právo:
a) účastnit se valné hromady s hlasem poradním
b) využívat služeb poskytovaných OP
c) účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem

Člen OP má povinnost:
a) řídit se stanovami OP a dodržovat zásady překladatelské etiky
b) platit členský příspěvek ve výši a ve lhůtě určené valnou hromadou
c) vykonávat funkce, které přijal
d) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady a výboru OP
e) přispívat podle svých možností ke zdárnému naplňování poslání a účelu OP a zdržet se jednání, jež by s nimi bylo v rozporu
f) hájit zájmy OP a chránit čest a dobré jméno OP

V. Organizační struktura OP

 1. Nejvyšším orgánem OP je valná hromada, kterou svolává výbor OP nejméně jednou ročně tak, že písemné pozvánky spolu s programem jednání a podklady musí být zaslány členům OP nejméně 14 dní před stanoveným termínem konání valné hromady. Valná hromada se považuje za řádně a včas svolanou, pokud výbor OP ve stanoveném termínu pozvánku odešle (i) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na e-mailovou adresu, kterou člen oznámil OP, nebo (ii) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého bydliště člena OP, kterou člen oznámil OP. Nejméně 14 dní před stanoveným termínem konání valné hromady zveřejní výbor OP pozvánku na jednání valné hromady spolu s programem jednání a podklady i na webových stránkách OP. Součástí pozvánky na jednání valné hromady je i místo a čas konání valné hromady, jakož i stanovení formy jednání valné hromady.
 2. Valná hromada se schází fyzicky nebo s využitím technických prostředků (online), přičemž o formě konání rozhoduje svolavatel. Konání valné hromady online je považováno za výjimečnou možnost, které bude použito v případě nemožnosti konání standardní členské schůze z důvodů preventivních epidemiologických opatření nebo z obdobných objektivních důvodů.
 3. Valná hromada je schopna usnášení, je-li řádně svolána nejméně čtrnáct dní předem a dostaví-li se nejméně jedna polovina řádných členů OP. Půl hodiny po zahájení je valná hromada schopna projednat program oznámený v pozvánce a přijmout k němu usnesení při jakémkoliv počtu přítomných. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.
 4. Mimořádná valná hromada se svolává z iniciativy výboru OP, revizní komise nebo nejméně jedné třetiny řádných členů.
 5. Valná hromada volí tajným hlasováním a prostou většinou jedenáct členů výboru OP a tři členy revizní komise. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Funkční období orgánů OP je tříleté. Členové výboru OP i členové revizní komise mohou být do svých funkcí voleni opakovaně.
 6. Valná hromada projednává činnost OP a vyjadřuje se k návrhu činnosti na další období.
 7. Na valné hromadě může být na návrh nejméně deseti procent přítomných členů vznesena otázka důvěry ke členům výboru OP a členům revizní komise.
 8. Výbor OP organizuje činnost OP a zajišťuje informovanost členů. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
 9. Výbor OP je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 10. V případě potřeby může výbor OP kooptovat na zbytek volebního období další členy až do výše jedné třetiny řádně zvolených členů.
 11. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát za rok, a to fyzicky nebo s využitím technických prostředků (online). Členové výboru, kteří se zasedání výboru účastní online, se považují za přítomné na zasedání výboru.
 12. Mezi schůzemi může výbor rozhodovat také formou hlasování per rollam Výbor může přijmout usnesení per rollam, a to v naléhavých případech, které nestrpí odkladu. Usnesení je přijato tehdy, jestliže písemný návrh usnesení k přijetí per rollam byl prokazatelně rozeslán všem členům výboru a s návrhem usnesení vyslovily ve stanovené lhůtě písemný souhlas alespoň dvě třetiny členů výboru. Pokud se člen výboru k návrhu přijetí usnesení per rollam ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání výboru uvedeno do zápisu. Požadavek písemnosti je splněn i tehdy, pokud komunikace a hlasování členů výboru podle tohoto čl. V. odst. 12 stanov OP probíhá formou elektronické pošty (e-mail).
 13. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření OP a předkládá výsledky svého šetření výboru OP a valné hromadě. Členové revizní komise jsou oprávněni zúčastňovat se s hlasem poradním všech zasedání výboru OP.
 14. Stanovy OP může valná hromada změnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Má-li valná hromada jednat o změně stanov OP, musí o tom být členové informováni v pozvánce, přičemž spolu s pozvánkou musí být členům poskytnuty i všechny navrhované změny stanov.

VI. Hospodaření OP

OP vede účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VII. Ukončení činnosti

O ukončení činnosti rozhodují řádní členové OP dvoutřetinovou většinou hlasů. O vypořádání majetku OP pak rozhoduje mimořádná valná hromada.

Registrace provedena dne 29. 5. 1990

VSP/ 1 – 930 / 90 – Rf

Novelizované znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Obce překladatelů, z. s., dne 24. 11. 2023.

Partneři