Obec překladatelů

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury (prózy, poezie, dramatických textů) i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se soustavně literárním překladem. Posláním spolku je hájit práva a prosazovat profesní zájmy členů, dbát o úroveň a prestiž literárního překladu, organizovat a podporovat setkávání překladatelů a výměnu zkušeností a také pořádat aktivity podporující profesní rozvoj překladatelů a zvyšující povědomí o překladatelské práci a jejím významu.

Členem OP se může stát každý plnoletý český občan nebo cizí státní příslušník, který překládá do češtiny nebo z češtiny a který zveřejnil alespoň dva beletristické překladové tituly nebo dramatické texty nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, tzn. zveřejnil alespoň dvě práce knižně nebo deset statí časopisecky (blíže viz stanovy OP).

Obec překladatelů je členem CEATL (Evropské rady asociací literárních překladatelů), více informací zde.

Obec překladatelů soustavně sleduje překladovou literaturu vydávanou v České republice a každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a několik tvůrčích odměn za další vynikající překlady. Cena se uděluje k 30. září, svátku sv. Jeronýma, patrona překladatelů. Během slavnostního večera bývá udělován též Krameriův vinš za přínos v oblasti literárního překladu, Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie a zasloužilí překladatelé bývají uváděni do Síně slávy.

Pro mladé a začínající překladatele pořádá OP každoročně Překladatelskou soutěž Jiřího Levého a organizuje semináře a dílny literárního překladu (aktuální nabídka viz Kurzy).

Za nejhorší překlad uplynulého pětiletého období uděluje OP Anticenu Skřipec, kterou tradičně vyhlašuje na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy.


Partneři