PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

Studoval klasickou filologii, latinskou medievistiku a filosofii na FF MU v Brně a FF UK v Praze. Po skončení studia klasické řečtiny a latiny na Ústavu klasických studií FF MU v Brně (2003) složil rigorózní zkoušky z klasické filologie tamtéž (2005), v r. 2013 absolvoval doktorské studium klasické filologie na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze a v r. 2018 byl Vědeckou radou Akademie věd ČR jmenován doktorem věd (DSc.) v oborové komisi filosofie; v letech 2008 a 2011 absolvoval v rámci Mellon Research Fellowship dlouhodobé stáže na Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London, a jako Visiting Research Fellow zde pobýval také v r. 2022.

V letech 2002-2018 pracoval na částečný úvazek jako vědecký pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při FF MU a později CMTF UP v Olomouci (grantové projekty centra excelence), kde se začal vědecky zabývat raně křesťanskou literaturou a českými překlady z ní. Od r. 2006 je jako vědecký pracovník zaměstnán ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, konkrétně v jeho Kabinetu pro klasická studia: v letech 2007–2015 zde byl výkonným redaktorem odborného časopisu Listy filologické a v letech 2007–2013 rovněž výkonným redaktorem mezinárodního časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina (od r. 2013 až do současnosti je jeho šéfredaktorem); v letech 2013–2016 byl vědeckým tajemníkem Filosofického ústavu AV ČR, v letech 2016-2023 zastával funkci vedoucího Kabinetu pro klasická studia a statutárního zástupce ředitele Filosofického ústavu; na konci roku 2023 byl jmenován ředitelem Filosofického ústavu AV ČR.

Jeho dlouhodobým badatelským a překladatelským zájmem je latinsky psaná raně křesťanská literatura, zejména hagiografie a patristika, v českém prostředí se systematicky zabývá osobou a dílem prvního latinsky píšícího křesťanského autora Tertulliana z Kartága. Svůj zájem soustředí i na myšlenkový odkaz rané církve obecně a na raně křesťanskou filosofickou a teologickou antropologii; překladatelsky se věnuje rovněž dílům Friedricha Nietzscheho (za překlady z jeho díla byl v letech 1997, 2003 a 2004 oceněn v překladatelské soutěži Jiřího Levého). Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím OIKOYMENH, kde od r. 2015 vede ediční řadu „Knihovna raně křesťanské tradice“. V minulosti byl dlouholetým členem Výboru Obce překladatelů.

Jazyky:
angličtina, latina, němčina
Žánry:
próza, poezie, literatura faktu
Specializace:
překlad, redakce
Kontakt:

731 664 728

pkitzler@gmail.com

Vydané překlady:

2023: Tertullianus Quintus Septimius, O duši – De anima (De anima), Praha: FLÚ-OIKOYMENH (Knihovna raně křesťanské tradice, 32), 485 s.
Poznámka k překladu: Latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad z latiny a výkladové poznámky.

2019: Tertullianus Quintus Septimius, Mučedníkům (Ad martyras), Praha: FLÚ-OIKOYMENH (Edice Oikúmené, Malá řada, 24), 56 s.
Poznámka k překladu: Úvod, překlad z latiny, poznámky.

2018: Nietzsche Friedrich, My filologové. 2. opravené a doplněné vydání (Wir Philologen), Praha: OIKOYMENH (Knihovna novověké tradice a současnosti, 97), 157 s.
Poznámka k překladu: Překlad z němčiny společně s Pavlem Koubou.

2017: Schmidt, Rüdiger – Spreckelsen, Cord, Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: Úvod do četby (Nietzsche für Anfänger: Also sprach Zarathustra. Eine Leseeinführung), Praha: FLÚ-OIKOYMENH, 150 s.
Poznámka k překladu: Překlad z němčiny.

2015: Tertullianus Quintus Septimius, O Kristově těle – De carne Christi (De carne Christi), Praha: OIKOYMENH (Knihovna raně křesťanské tradice, 17), 200 s.
Poznámka k překladu: Latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad z latiny, výkladové poznámky.

2012: Augustinus Aurelius, Kázání u příležitosti svátku svatých Perpetuy a Felicity (Sermones 280-282auct.), Praha: Filosofia
Poznámka k překladu: in: Petr Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha: Filosofia 2012, s. 163-172 (překlad z latiny).

2012: Pseudo-Augustinus , Kázání u příležitosti svátku svatých Perpetuy a Felicity (Sermones 394, 394A), Praha: Filosofia
Poznámka k překladu: in: Petr Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha: Filosofia 2012, s. 173-177 (překlad z latiny).

2012: Adkins, Lesley – Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka (Handbook to Life in Ancient Rome), Praha: Slovart, 464 s.
Poznámka k překladu: Překlad z angličtiny s Mai Havrdovou-Fathi.

2011: - , Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století, Praha: Vyšehrad, 400 s.
Poznámka k překladu: Uspořádání antologie a překlady z latiny a řečtiny společně s Ivou Adámkovou a Pavlem Dudzikem.

2009: - , Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, Praha: Vyšehrad, 400 s.
Poznámka k překladu: Uspořádání antologie a překlady z latiny a řečtiny společně s Ivou Adámkovou a Pavlem Dudzikem.

2009: Hazlett Ian (ed.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600 (Early Christianity: Origins and Evolution to A.D. 600), Brno: CDK, 319 s.
Poznámka k překladu: Překlad z angličiny.

2007: Eco Umberto, Dějiny ošklivosti (Storia della bruttezza), Praha: Argo
Poznámka k překladu: Překlad výňatků z Augustina a Tertulliana z latiny (s. 61, 67-68, 75-76, 233-234).

2005: Nietzsche Friedrich, My filologové (Wir Philologen), Praha: OIKOYMENH (Edice Oikúmené, 110), 157 s.
Poznámka k překladu: Překlad z němčiny společně s Pavlem Koubou.

2004: Tertullianus Quintus Septimius, O hrách – De spectaculis (De spectaculis), Praha: OIKOYMENH (Knihovna raně křesťanské tradice, 2), 279 s.
Poznámka k překladu: Latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad z latiny, výkladové poznámky.

2001: Serke Jürgen, Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou (Böhmische Dörfer: Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft), Praha: Triáda, 535 s.
Poznámka k překladu: Překlad z němčiny společně s Veronikou Dudkovou, Michaelou Jacobsenovou a Věrou Koubovou.