Stanovy

Úplné znění stanov

STANOVY OBCE PŘEKLADATELŮ, z.s.

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Obec překladatelů, z.s. je dobrovolné sdružení překladatelů krásné literatury (prózy, poezie, dramatických textů), teoretiků, kritiků a historiků, zabývajících se soustavně překladem.
 2. Název organizace je Obec překladatelů z.s. (dále jen OP).
 3. OP působí na území České republiky.
 4. Sídlem ústředí OP je Praha 2, Pod Nuselskými schody 3.
 5. OP je Spolek, samostatná právnická osoba.
 6. Statutárním orgánem OP je výbor.
 7. Jménem statutárního orgánu jedná  samostatně předseda nebo místopředseda, popř. jiný člen pověřený výborem OP.

II.

Poslání a činnost OP

Posláním OP je hájit práva a prosazovat profesní zájmy členů i kandidátů OP a dbát o úroveň a prestiž překladu v české kultuře.

V rámci toho OP:

a) organizuje odborné společenské akce

b) podporuje v OP činnost jazykových, žánrových, regionálních a zájmových klubů

c) navazuje styky a spolupracuje s jinými tvůrčími organizacemi

d) navazuje a udržuje styky se zahraničními partnery.

III.

Podmínky členství

 1. Řádné členství v OP je individuální a dobrovolné.
 2. Členem OP se může stát každý český občan, který zveřejnil dva překladové tituly, nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, tzn. zveřejnil alespoň dvě práce knižně nebo deset statí časopisecky. Řádným členem se může stát cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny.
 3. Překladatelé, kteří zveřejnili jen časopisecké překlady nebo jen jeden knižní titul, se mohou stát kandidáty na členství.
 4. O přijetí za člena nebo kandidáta OP rozhoduje na základě přihlášky výbor OP prostou většinou hlasů.
 5. Členství končí:

a) přijetím písemného prohlášení člena OP o vystoupení

b) zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků, byl-li člen na tento následek předem písemně upozorněn

c) vyloučením, o kterém rozhoduje v závažných případech na návrh výboru valná hromada tajným hlasováním (k vyloučení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů)

d) úmrtím člena.

 1. Výbor OP může rozhodnout o udělení čestného členství jednotlivci nebo organizaci. Čestné členství může být uděleno i cizím státním příslušníkům a organizacím.

IV.

Práva a povinnosti členů a kandidátů

 1. Řádný člen má právo:

a) účastnit se valné hromady s právem hlasovacím

b) volit a být volen do všech orgánů OP

c) obracet se s návrhy, dotazy a stížnostmi na orgány OP

d) využívat služeb poskytovaných OP a požívat dalších výhod vyplývajících z členství

e) účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem

 1. Kandidát má právo:

a) účastnit se valné hromady s hlasem poradním

b) využívat služeb poskytovaných OP

c) účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem

 1. Člen OP má povinnost:

a) řídit se stanovami OP a dodržovat zásady překladatelské etiky

b) platit členský příspěvek určený valnou hromadou (studenti, důchodci, kandidáti platí polovic)

c) vykonávat funkce, které přijal.

V.

Organizační struktura OP

 1. Nejvyšším orgánem OP je valná hromada, kterou svolává výbor OP nejméně jednou ročně.
 2. Valná hromada je schopna usnášení, je-li řádně svolána nejméně čtrnáct dní předem a dostaví-li se nejméně jedna polovina řádných členů OP. Půl hodiny po zahájení je valná hromada schopna projednat program oznámený v pozvánce a přijmout k němu usnesení při jakémkoliv počtu přítomných. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.
 3. Mimořádná valná hromada se svolává z iniciativy výboru OP, revizní komise nebo nejméně jedné třetiny řádných členů.
 4. Valná hromada volí tajným hlasováním a prostou většinou jedenáct členů výboru OP a tříčlennou revizní komisi. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období orgánů OP je tříleté.
 5. Valná hromada projednává činnost OP a vyjadřuje se k návrhu činnosti na další období.
 6. Na valné hromadě může být na návrh nejméně deseti procent přítomných členů vznesena otázka důvěry ke členům výboru OP a členům revizní komise.
 7. Výbor OP organizuje činnost OP a zajišťuje informovanost členů. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
 8. Výbor OP je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 9. V případě potřeby může výbor OP kooptovat na zbytek volebního období další členy až do výše jedné třetiny řádně zvolených členů.
 10. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát za rok.
 11. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření OP a předkládá výsledky svého šetření výboru OP a valné hromadě. Členové revizní komise jsou oprávněni zúčastňovat se s hlasem poradním všech zasedání výboru OP.
 12. Stanovy OP může valná hromada změnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Má-li valná hromada jednat o změně stanov OP, musí o tom být členové uvědoměni v pozvánce.

VI.

Hospodaření OP

Hospodaření OP upravují Zásady hospodaření.

VII.

Ukončení činnosti

O ukončení činnosti rozhodují řádní členové OP dvoutřetinovou většinou hlasů. O vypořádání majetku OP pak rozhoduje mimořádná valná hromada.

Registrace provedena dne 29. 5. 1990

VSP/ 1 - 930 / 90 - Rf

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.