ZPRÁVA Z VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY ASOCIACÍ LITERÁRNÍCH PŘEKLADATELŮ (CEATL) V MILÁNĚ 3.–6. 2015

V červnu se v Miláně opět sešli zástupci sesterských asociací z celé Evropy. Výbor i CEATL opustil dlouholetý prezident Martin de Haan, pod jehož vedením získala rada novou strukturu, začala pracovat na mnoha společných projektech, zapojila se do evropských platforem (EU Civil Society Platform for Multilingualism, European Culture Forum, Culture Action Europe) a mezinárodních uskupení (International Authors Forum), pokračovala ve spolupráci s nadnárodními partnery (European Writers‘ Council, FIT) a navázala kontakt s mnoha novými (Goudfazant Network, PEN International, Federation of European Publishers).Nový výbor v čele s Holgerem Fockem z Německa posílili Morten Visby z Dánska, Cécile Deniard z Francie a Lara Holbling z Chorvatska, nadále v něm zůstávají Angličan Shaun Whiteside na postu pokladníka a tajemnice Ildikó Lőrinszky.z Maďarska.
Během kulatého stolu i celého setkání se debatovalo o problémech, které více či méně pálí většinu asociací, o možných nebo osvědčených cestách k jejich řešení, o dobrých nápadech: jak oslovit a přitáhnout nové členy a co všechno jim profesní organizace může nabídnout, jak lze vyjednávat s nakladateli a docílit přijetí vzorové smlouvy a co by měla obsahovat, jakým způsobem organizaci financovat, jak a kde získávat granty, jak zlepšit pracovní a životní podmínky překladatelů, na jakých projektech se v jednotlivých zemích pracuje a jaké akce asociace pořádají, nakolik se liší příslušná legislativa, jak zviditelnit překladatele a hájit jejich práva atd.


Kromě neocenitelné výměny zkušeností byl náplní letošního setkání převážně výstup pracovní skupiny zaměřené na autorská práva:


TTIP – CEATL se účastnila připomínkového řízení ke smlouvě o volném obchodu mezi USA a EU, vznesla námitky proti tomu, že vydávání knih nespadá pod tzv. „kulturní výjimku“ a uvítala doporučení EP, podle něhož smlouva neovlivní možnost EU a členských států EU dotovat a finančně podporovat kulturu a zajistit tak kulturní bohatství a jazykovou rozmanitost, a neohrozí například systém tzv. pevné ceny knih, který v mnoha státech slouží jako nástroj na ochranu literárně hodnotných děl v konkurenci komerčnějších titulů. http://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2015/09/ceatls_press_release_on_ttip_sept_2015_eng1.pdf


CEATL se zapojila do veřejných konzultací připravované strategie pro jednotný digitální trh, na jejíž finální podobě oceňuje důraz na posílení autorského práva a potlačení pirátství, zároveň ale upozorňuje na to, jak neblahé důsledky pro překladatele by měly snahy o unifikaci odlišných ustanovení v jednotlivých zemích, jako jsou například podmínky kolektivní správy. CEATL dále upozorňuje na nezbytnost zajistit spravedlivé odměňování autorů a posílit jejich vyjednávací pozici. http://www.ceatl.eu/press-release-on-the-european-commissions-strategy-for-a-digital-single-market


V souvislosti s veřejnou konzultací k unijní úpravě autorského práva, jejíž výsledky je možné shlédnout jak v tabulce seřazené dle témat a jednotlivých skupin respondentů (https://docs.google.com/spreadsheets/d/teooEZKCdPE7YRzri-gO0bA/htmlview), tak v závěrečné zprávě EU (http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf), je třeba zmínit i tiskové prohlášení (http://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2015/03/ceatls_opinion_on_the_reda_report.pdf), v němž CEATL znovu zdůrazňuje klíčovou roli literárních překladů v zachování a rozvoji jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a z ní vyplývající potřebu zlepšit postavení literárních překladatelů coby autorů (dle doporučení z Nairobi a Bernské úmluvy). CEATL se rozhodně staví proti snahám zástupce pirátských stran oslabit autorské právo ve prospěch uživatelů a zavádět nejrůznější výjimky a omezení. S nástupem e-knih je nezbytné vyřešit všechny otázky spojené s ochranou autorských práv tak, aby se úpravy nestavěly do cesty těm, kdo digitální obsah vytvářejí. Navrhovaná „otevřená norma“ by vedla k mnoha případům, které by bylo nutné řešit soudní cestou, jejíž nákladnost by zvýhodňovala nadnárodní korporace a globální distributory na úkor jednotlivých tvůrců a menších nakladatelství. Přestože se v návrhu usnesení Julie Redaové (https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report-explained/) zdůrazňuje potřeba spravedlivého odměňování, podkopávají jiné články jeho možné zdroje, jako například příjmy z knihovních výpůjček a užití pro studijní účely, které v některých zemích tvoří podstatnou část odměn. CEATL nepovažuje za dostatečné ani řešení prostřednictvím finanční kompenzace za volné užití díla ze strany státu, protože by „v konečném důsledku připravovalo tvůrce o autorská práva a činilo by ho závislým na krátících se státních rozpočtech spíše než na spravedlivých podmínkách na trhu“. Přímá podpora autorů by rovněž nebyla nic platná, pokud by takováto omezení a výjimky ohrožovaly investice nakladatelů. V posledním tiskovém prohlášení proto CEATL vítá úpravy tohoto usnesení ze strany EP v duchu výše zmíněných námitek a požadavků i opakované zdůrazňování významu autorského práva coby ekonomického přínosu pro Evropu a materiálního zajištění tvůrců. (Viz  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0209+0+DOC+XML+V0//CS)

AmazonCrossing – CEATL vede nadále jednání s koncernem Amazon, který oslovuje překladatele – prozatím na velkých knižních trzích jako jsou Anglie, Francie, Německo a Itálie – a uzavírá s nimi jednotnou licenční smlouvu za finančně výrazně nevýhodných podmínek a v rozporu s běžnou praxí či dokonce legislativou v jednotlivých zemích. 

PETRA 2 – Pracovní skupina zaměřená na vzdělávání představila navrhovaný rámec evropského vzdělávacího programu pro literární překladatele, který vznikal ve spolupráci s evropskými univerzitami za podpory ze strany EU. Konečné výsledky projektu představí Petra 2 příští rok po jeho dokončení.


CEATL rovněž shromáždila podklady, na jejichž základě vznikla „Studie proveditelnosti opatření na podporu mobility literárních překladatelů“, kterou pro EACEA vypracoval Consulmarc. Nyní ji lze stáhnout též v češtině na http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_suport_mobility_literary_translators.php Součástí letošního programu byla prezentace knižního portálu Books in Italy (http://www.booksinitaly.it/it/) a překladatelské klání. a překladatelské klání. 

Kateřina Klabanová, zástupkyně OP v CEATLu

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.