Výzva k účasti v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2014-2015

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. V letošním dvacátém třetím ročníku se vypisují tyto kategorie:

(1)    Umělecká próza

(2)    Poezie

(3)    Kritika a teorie překladu
 

Překládá se do češtiny, jazyk originálu není nijak vymezen. Do soutěže nelze přijmout práce, které již překladatel publikoval nebo které zveřejní před závěrečným rozhodnutím poroty koncem května 2015. Z účasti jsou vyloučeni ti překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii už dvakrát oceněni první nebo druhou cenou (účast v jiné kategorii se připouští).

Rozsah a specifikace soutěžní ukázky:

ad (1): 15-20 normostran (30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek – odpovídá cca nastavení MS Word: písmo Courier, řádkování 1,5) textu (povídka, ucelený úryvek delší prózy nebo divadelní hry, esej)

ad (2): 150-200 veršů (soubor básní nebo delší básnická skladba, část veršovaného dramatu)

ad (3): kritické zhodnocení překladu delší prózy, povídkového souboru, souboru básní nebo dramatu /do češtiny/ (nebo) příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15-20 NS.
(Žádáme soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah a formát soutěžních prací.)


Uzávěrka soutěže:  čtvrtek 29. ledna 2015

Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží; ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tímto heslem, v níž uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a e-mail, případně  telefon.

Soutěžící odevzdává svůj příspěvek ve třech dobře čitelných exemplářích (všechny musí být označeny heslem) a přiloží (rovněž ve třech vyhotoveních) oxeroxovaný (bibliograficky definovaný) originální text. Bibliografický údaj musí být co nejúplnější, nejlépe převzatý přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul), u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

provede porota jmenovaná výborem OP k datu uzávěrky soutěže. Vyřadí příspěvky, které nebudou splňovat formální podmínky soutěže, ve spolupráci s posuzovateli z řad členů OP a dalších odborníků zajistí posouzení přijatých příspěvků a na závěr své práce svým výrokem rozhodne o ocenění nejlepších prací. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2015. V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

FINANČNÍ DOTACE SOUTĚŽE

O výši finančních odměn spojených s oceněním rozhodne výbor OP podle aktuálních finančních možností.

V Praze dne 19. června 2014

Výbor Obce překladatelů

Soutěžní příspěvky zasílejte (nejlépe doporučeně) na adresu:
Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (tel/fax. 222564082)

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.