Vyhlášení Překladatelské soutěže Jiřího Levého 2015-16

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti.
Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. V letošním dvacátém čtvrtém ročníku se vypisují tyto kategorie:

(1) Umělecká próza a drama
(2) Poezie
(3) Kritika a teorie překladu


Překládá se do češtiny, jazyk originálu není nijak vymezen. Do soutěže nelze přijmout práce, které již překladatel publikoval nebo které zveřejní před závěrečným rozhodnutím poroty koncem května 2016. Z účasti jsou vyloučeni ti překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii už dvakrát oceněni první nebo druhou cenou (účast v jiné kategorii se připouští). 

Rozsah a specifikace soutěžní ukázky:
ad (1): 15-20 normových stran (30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek – odpovídá cca nastavení MS Word: písmo Courier, řádkování 1,5) textu (povídka, ucelený úryvek delší prózy nebo divadelní hry, esej)
ad (2): 150-200 veršů (soubor básní nebo delší básnická skladba, část veršovaného dramatu)
ad (3): kritické zhodnocení překladu delší prózy, povídkového souboru, souboru básní nebo 
dramatu /do češtiny/ (nebo) příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15-20 NS
(Žádáme soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah a formát soutěžních prací.)

Uzávěrka soutěže: čtvrtek 28. ledna 2016

Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží; ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tímto heslem, v níž uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a e-mail, případně  telefon.
Soutěžící odevzdává svůj příspěvek ve třech dobře čitelných exemplářích (všechny musí být označeny heslem) a přiloží (rovněž ve třech vyhotoveních) oxeroxovaný (bibliograficky definovaný) originální text. Bibliografický údaj musí být co nejúplnější, nejlépe převzatý přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul), u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku.

Soutěžní příspěvky zasílejte (nejlépe doporučeně) na adresu:
Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (tel/fax. 222564082)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

provede porota jmenovaná výborem OP k datu uzávěrky soutěže. Vyřadí příspěvky, které nebudou splňovat formální podmínky soutěže, ve spolupráci s posuzovateli z řad členů OP a dalších odborníků zajistí posouzení přijatých příspěvků a na závěr své práce svým výrokem rozhodne o ocenění nejlepších prací.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2016.
V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

Výbor Obce překladatelů

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.