Vyhlášení Překladatelské soutěže Jiřího Levého 2015-16

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti.
Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. V letošním dvacátém čtvrtém ročníku se vypisují tyto kategorie:

(1) Umělecká próza a drama
(2) Poezie
(3) Kritika a teorie překladu


Překládá se do češtiny, jazyk originálu není nijak vymezen. Do soutěže nelze přijmout práce, které již překladatel publikoval nebo které zveřejní před závěrečným rozhodnutím poroty koncem května 2016. Z účasti jsou vyloučeni ti překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii už dvakrát oceněni první nebo druhou cenou (účast v jiné kategorii se připouští). 

Rozsah a specifikace soutěžní ukázky:
ad (1): 15-20 normových stran (30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek – odpovídá cca nastavení MS Word: písmo Courier, řádkování 1,5) textu (povídka, ucelený úryvek delší prózy nebo divadelní hry, esej)
ad (2): 150-200 veršů (soubor básní nebo delší básnická skladba, část veršovaného dramatu)
ad (3): kritické zhodnocení překladu delší prózy, povídkového souboru, souboru básní nebo 
dramatu /do češtiny/ (nebo) příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15-20 NS
(Žádáme soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah a formát soutěžních prací.)

Uzávěrka soutěže: čtvrtek 28. ledna 2016

Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží; ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tímto heslem, v níž uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a e-mail, případně  telefon.
Soutěžící odevzdává svůj příspěvek ve třech dobře čitelných exemplářích (všechny musí být označeny heslem) a přiloží (rovněž ve třech vyhotoveních) oxeroxovaný (bibliograficky definovaný) originální text. Bibliografický údaj musí být co nejúplnější, nejlépe převzatý přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul), u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku.

Soutěžní příspěvky zasílejte (nejlépe doporučeně) na adresu:
Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (tel/fax. 222564082)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

provede porota jmenovaná výborem OP k datu uzávěrky soutěže. Vyřadí příspěvky, které nebudou splňovat formální podmínky soutěže, ve spolupráci s posuzovateli z řad členů OP a dalších odborníků zajistí posouzení přijatých příspěvků a na závěr své práce svým výrokem rozhodne o ocenění nejlepších prací.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2016.
V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

Výbor Obce překladatelů

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.